Duyuru

Gizle
No announcement yet.

SU ÜRÜNLERİ TANITIM DERNEĞİ TASLAK TÜZÜĞÜ

Gizle
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • SU ÜRÜNLERİ TANITIM DERNEĞİ TASLAK TÜZÜĞÜ

  BÖLÜM I

  Madde 1 :

  a- Derneğin Adı ; Su Ürünleri Tanıtım Derneği

  b- Merkezi ; Ankara

  c- şubesi ; Su Ürünleri yetiştiriciliği , avcılığı , sanayii ve ticareti yapılan il ve ilçelerde

  d- Adresi ;

  Madde 2 : Derneğin Amacı;

  Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde yerleşik, avcılık ve yetiştiricilik yoluyla su ürünleri istihsal edenler, katma değer oluşturarak her türlü su ürünü işleyenler, pazarlayanlar ile su ürünleri yan sektörlerinde hizmet veren firmaların yöneticileri ve çalışanları , konu ile ilgili üniversite öğretim üyeleri ve talebeleri ile diğer bilimsel ve teknik personel ,Tarım ve Köyişleri Bakanlığı başta olmak üzere diğer bakanlıklar ve ilgili kuruluş çalışanları ile sivil toplum örgütleri temsilcileri “Su Ürünleri Tanıtım Derneği” adı altında bir dernek kurmuşlardır .

  Derneğin merkezi Ankara'dır. Dernek görülen lüzum üzerine yurt içi ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

  Su ürünlerinin iç ve dış pazarlarda tanıtılması, kaliteli ve sağlıklı ürünlerin tüketilmesine yönelik olarak;

  1-Kültür Balıkçılığı, avcılık ve Su ürünleri sanayii ile ilgili tüm yan sektör faaliyetlerinin geliştirilip yaygınlaştırılmasını sağlayacak lüzumlu teşvik ve tedbirlerin belirlenip uygulanabilmesi için yetkili makamlar nezdinde gerekli girişimleri yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, koordinasyonunu sağlamak

  2-Üretim standartları ve kalite tespiti ile belirlenen kalite ve standartların eksiksiz uygulanması konusunda yetkili makamlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

  3-Çevrenin, doğanın, ekolojik dengenin korunmasına yönelik çalışmalara katılmak sorumlu ve sürdürülebilir balıkçılık ilkeleri çerçevesinde balıkçılığın çevre ile uyumlu bir şekilde yapılmasına önderlik etmek,

  4-Yurt içi ve yurt dışında tanıtım, temsil, depolama, ulaşım , sigortacılık, pazarlama, dağıtım ve organizasyon konularında üyelerine yardımcı olmak,

  5-Balıkçılık sektörü için kredi, balık yavrusu, aşı, ilaç, ağ ,makine, ekipman, yem, tesisat, teçhizat, ulaştırma, enerji, altyapı ve diğer ilgili konularda teşvik ve olanaklar sağlanması için yetkili makamlar ve kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak, koordinasyonu sağlamak.

  6-Su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı , işlenmesi, sanayii ve pazarlanması konularında danışmalık, temsilcilik, kalite, kontrol, gözetim ve denetim faaliyetlerine katkıda bulunmak,

  7-Araştırma, geliştirme, laboratuar çalışmalarına önderlik etmek, Su ürünleri konusunda bilgi ve tecrübe birikimini ve üyeler arasında mübadele edilmesini sağlayacak bilgi işlem faaliyetlerini yürütmek, yayım, yayın ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak,

  8- Su ürünlerinin halk sağlığına elverişli, üstün kalite standardı ve ucuz maliyetle yurt içi ve yurt dışı rekabet gücü yüksek üretimine ve satışına yönelik katkıda bulunmak,

  9-Tüketicilere, balığın insan sağlığına katkılarını anlatarak, balık yeme alışkanlığının geliştirilmesi için gerekli yazılı ve görsel medyanın kullanılarak kar amacı gütmeksizin tanıtım ve reklam faaliyetlerinin organizasyonlarını yapmak, şenlik, festival, sergi, fuar, panel, seminer ve sempozyumlar vb. tertip etmek,

  Su Ürünleri Merkez Birliği Derneği’nin amaçlarıdır.

  Derneğin Çalışma konuları ;

  1-Su Ürünleri sektörünün gelişmesini sağlayacak teşvik ve önlemlerle ilgili görüş ve önerileri yetkili makamlara sunmak, bu konuda ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, koordinasyon faaliyetlerini yürütmek,

  2-Su ürünleri yetiştiriciliği , avcılığı ve sanayiinin standartları ve kalitesini belirleyecek görüş ve önerileri yetkili makamlara sunmak, bu konudaki girişimleri desteklemek ve takipçisi olmak,

  3-Su Ürünleri yetiştiriciliği , avcılığı ve sanayii ile ilgili sektör ve yan sektör rapor ve yayınlarını sürekli inceleyerek, teçhizat, hammadde, yardımcı malzeme ve diğer ilgili malzemelerin fiyat hareketlerini yakından izlemek, üyelerini haberdar etmek,

  4-Türk Halkının su ürünleri sektörü ve balığın insan sağlığına yararları konusunda bilgilendirilmesi, kaliteli ve ucuz temin edebilmesini sağlamak üzere gerekli tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütülmek ve bu konular ile ilgili kurum ve kuruluşları görevlendirmek.

  5-Üyelerin balık yavrusu, balık yemi ve tesisat, teçhizat, makine , ekipman , ham madde, ağ, avcılık materyali , su ürünleri işleme ekipmanları ve diğer lüzumlu ihtiyaçları göz önünde bulundurularak uygun kredi ve teşviklerle, tedariki için gerekli girişimlerde bulunmak.

  6-Üyelerin, su ürünleri yetiştiricilik, avcılık sanayii ve ticaretinin, balık sağlığı, teknik, işletme, depolama, nakliye, pazarlama, bakım, idari, ve diğer vesaire mesleki problemlerinin çözümünde kendilerine yardımcı olmak. Bu konuda yetkili makamlar ve ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak.

  7-Su ürünleri sektöründe kullanılan makine, teçhizat, tesisat, yedek parça, yardımcı malzeme ve gerekli diğer maddelerin yurt içi ve dışından tedarikinde lüzumlu görünen spesifikasyonların ve şartların belirlenmesinde yardımcı olmak. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

  8-Su ürünleri sektörü ile iştigal eden her seviyedeki teknik ve idari personelin mesleki gelişmesine katkıda bulunacak faaliyetleri desteklemek.

  9-İstihsal verimliliğinin standart ve kalitenin arttırılması, ürün zayiatının, maliyetlerinin asgariye indirilmesi,tüketiciye arz edilecek ürünlerin kalite-sağlık standartlarının korunması ve su ürünleri stokları konularında bilimsel ve teknik çalışmalara katkıda bulunmak, ulaşılan sonuçlardan üyelerini haberdar etmek.

  10-Üyeler arasındaki teknik ve idari problemlerin çözümünde yol gösterici rol oynayarak kendilerine yardımcı olmak.

  11-Su ürünleri istihsaline sanayiine ve ticaretine ait istatistiki bilgiler toplamak, üyelerin istatistiki bilgi ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak.

  12-Yetkili makamlar ve ilgili kuruluşlarla su ürünleri istihsali, sanayii ve ticareti konularında yakın işbirliğinde bulunarak, kendilerine yol gösterici olmak.

  13-Üyelerin mesleki gelişmesi ve derneğin tanıtım faaliyetleri için bilgi işlem vasıtalarından ve her türlü yayınlardan istifade etmek. Bu amaçla; dergi, kitap , broşür ve lüzumlu diğer yayınları izlemek ve yapmak.

  14-Dernek, yasada belirtilen şartları yerine getirmek suretiyle taşınmaz mal edinebilir ve yine ilgili makamlardan izin almak koşulu ile üyelerinin istirahatlerini temin etmek ve birlikteliklerini sağlamak amacıyla lokal, kamp ve yasada belirtilen diğer tesisileri işletebilir veya kiralaya bilir.

  Madde 3 :

  Derneğin kurucuları

  S. No Adı Soyadı D.Tarihi Mesleği Tabiyeti İkamet Adresi .

  1  2  3  4  5  6  7

  BÖLÜM II

  Üyelik Hükümleri, Derneğe Üye olmanın şartları;

  Madde 4 :

  a- T.C vatandaşı ve 18 yaşını bitirmiş medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak ,

  b- özel kanunlarında aksine bir hüküm bulunmamak kaydı ile 2908 sayılı dernekler kanununun 16. maddesi uyarınca üyelik için bağlı oldukları kuruluştan izin almış olmak.

  Üyelik İşlemleri;

  a- Derneğe üye olmak isteyenler “üyelik bildirimini doldurarak dernek başkanlığına müracaat ederler” üyelik başvurusunun işleme konulabilmesi için en az bir üye tarafından tavsiye edilmeleri şarttır.

  b- Dernek yönetim kurulu başvuru tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde adayın isteği ile kararını verir ve karar adaya yazılı olarak bildirilir. Red kararına karşı genel kurulda itiraz edilebilir.

  c- Derneğin üyeliğine alınmasına karar verilen adayın kayıt işlemleri yapılır. Giriş aidatının tahsil edilmesini müteakip dernek üyeliği kazanılmış olur.

  Üyelikten Ayrılma (Çıkma)

  Madde 5 :

  Üyelik ölüm ve üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Her üye istediği anda dernek başkanlığına üyelikten ayrılma isteğini bildirdiğinde üyelikten ayrılmış sayılır.

  Üyelikten Çıkarılma

  Madde 6 :

  Üyeler aşağıda belirtilen hallerde dernek yönetim kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılır. Yönetim kurulu ihraç kararı aleyhine genel kurulea itiraz olunabilir.

  a- Özürsüz olarak toplantı ve çalışmalardan uzun süreli uzak kalmak,

  b- Verilen görevleri yapmamak , görev almaktan kaçınmak ve böyllikle derneğin amaç ve hizmet konularına ilgisizlik göstermek,

  c- Üst üste iki olağan genel kurul toplantısına katılmamak,

  d- Yıllık üye aidatını ödememek.

  BÖLÜM III

  DERNEĞİN ORGANLARI İLE TEşEKKÜL VE ÇALIşMA şEKİLLERİ

  Derneğin Organları

  Madde 7 :

  a- Genel Kurul

  b- Yönetim kurulu

  c- Denetleme Kurulu

  Bu organlara yardımcı olmak üzere danışma kurulları ve/veya çalışma grupları kurulabilir.

  Dernek Genel Kurulunun Toplantı Zamanı ve yeri

  Madde 8 :

  Derneğin Genel kurulu 2 (iki) yılda bir MART ayı içerisinde dernek merkezinde toplanır.

  Genel Kurul Toplantı Yeter Sayısı

  Madde 9 :

  Dernek Genel kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır. Genel kurul’da her üye kendi oyu ile temsil edilir.

  Genel Kurul Çağrı Yöntemi

  Madde 10 :

  Yönetim Kurulu tarafından dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı olan üyelerin listesi düzenlenir. Genel kurula katılacak üyeler toplantı tarihinden en az 15 ( on beş) gün önce yapılacak toplantının ve yeterli sayı sağlanamadığı taktirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi , tüm ülke çapında yayınlanan gazetelerden birinde duyurulmak suretiyle toplantıya çağrılır. Aynı süre içinde durum en büyük mülki amirine , üye listesi ile beraber sunulur. İki toplantı arasındaki süre bir haftadan fazla olamaz ve Genel Kurul toplantısı birden fazla kez geri bırakılamaz.

  Genel Kurul Toplantı şekli

  Madde 11 :

  Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün ve saat ve yerde yapılır.

  Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

  2908 sayılı yasanın 3.maddesinde belirtilen tam sayı sağlanamamışsa, durum bi.r tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı ve görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.

  Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir.

  Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar . Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

  Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

  Genel kurul dernek tüzüğüne göre, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının toplanmasıyla olur.İlk toplantıda yeter sayı sağlanmaması halinde ikinci toplantıda

  çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

  Olağanüstü genel Kurul

  Madde 12 :

  Olağanüstü Genel Kurul aşağıda belirtilen durumlarda Yönetim kurulu tarafından en geç 1 ( bir ) ay içerisinde toplantıya çağrılır.

  a- Dernek üye sayısının 1/5 ‘ i nin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvurusu,

  b- Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde 2/3 oy çokluğu ile alacağı kararı,

  c- Denetleme Kurulunun dernek hesapları ve bütçe konusunda oy birliği ile alacağı kararlar,

  Olağanüstü genel kurul toplantıları , olağan genel kurul esaslarına göre yapılır. Bu toplantılarda gündeme madde ilave edilemez.

  Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

  Madde 13 :

  a - Dernek organlarının seçilmesi.

  b- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

  c- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi.

  d- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

  e- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

  f- Derneğin federasyona katılması veya ayrılması.

  g- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.

  h- Derneğin feshedilmesi.

  i- Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

  Yönetim Kurulu

  Madde 14 :

  Dernek Yönetim kurulu , genel kurulda iki yıllık süre için gizli oyla seçilmiş 11 ( on bir ) asil ve 11 ( on bir ) yedek üyeden oluşur. Yedek üyelikler, boşalan asil üyelerin yerlerini alırlar. Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul 1 ( bir ) ay içerisinde yeniden seçim için olağanüstü toplanır.

  Yönetim Kurulu Görevleri

  Madde 15 :

  a- Genel kurulu toplantıya çağırmak, genel kurula katılacak üyelerin listesini hazırlamak, genel kurula çalışma, hesap raporu ve bütçeyi sunmak.

  b-Tüzük hükümleri ve genel kurul

  c-Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunmak.

  d-Derneğin temsil etmek ya da bu konuda kendi üyelerinden bir ya da birkaçına yetki vermek.

  e-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine bildirmek.

  f-Dernek şubelerinin açılması kararlaştırmak ve şube kurullarına yetki vermek.

  g-şubeler arası ve şube-merkez iletişimini sağlamak.

  h-Dernek amacını gerçekleştirmek için gerekli komisyonları kurup, fonlar oluşturmak.

  ı-Her türlü satın alma, satma ve harcama işlerini yapmak

  i-Üyelerini dernek amacı doğrultusundaki işler için görevlendirmek, onlara yetki vermek.

  j-Genel kurul kararlarını yürütmek.

  k-Dernek adına basına ve kamuoyuna açıklamada bulunma kararı almak.

  l-Dernek tüzüğünün, yasaların ve yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklerin kendisine verdiği işlevleri yerine getirmek.

  m-Dernek işlerinde çalışacak memurları atamak, ücretlerini tespit etmek.

  Yönetim Kurulu Toplantıları

  Madde 16 :

  Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi arasında bir başkan , bir başkan yardımcısı, bir katip ve bir sayman seçer. Bunların görevlerini ve yetkilerini belirler. Başkan genel kurul adına derneği temsil eder, yönetim kuruluna başkanlık eder,gerektiğinde dernek adına demeç verir. Yönetim kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunuşu ile en az ayda bir kez dernek merkezinde önceden karalaştırılan gün ve saatte çağrısız toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda genel başkanın oyu çoğunluğu sağlar. Özürsüz olarak üst üste üç ya da altı yılda toplam altı toplantıya gelmeyen üye çekilmiş sayılır.

  Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde üyelerden birinin başvurması üzerine mahalli sulh hukuk hakimliği duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.

  Yönetim Kurulu Başkanı ( Dernek)

  Madde 17 :

  Yönetim kurulunun üyeleri arasından ilk toplantıda oy çokluğu ile seçilir. Derneğin birinci derecede sorumlusu ve temsilcisidir. Derneğin ita amiridir. Bulunmadığı zamanlar başkan yardımcısı vekalet eder. Görevden ayrılması halinde bu vekalet ilk genel kurul toplantısına kadar devam eder.

  Başkanın görevleri

  Madde 18 :

  a- Yönetim kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek, boşalan üyeliklere yenilerini davet etmek.

  b- Yönetim kurulu kararlarını uygulamak.

  c- Dernek hesaplarını kontrol etmek.

  d- Genel kurul tutanaklarını her türlü defter ve dosyalarını kıymetli evraklarını muhafazasında sayman ve sekreterle beraber sorumlu olmak.

  e- Genel kurul gündemini hazırlamak, sonuçları ile tüzük değişikliklerini ilgili resmi makamlara duyurmak.

  Madde 19 :

  Dernek başkanı bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısı başkandır. Yetkilerini kullanarak başkanlık eder.

  Madde 20 :

  Sekreter yönetim kurulu ilk toplantısında üyelerin oy çokluğu ile seçilir. Yönetim kurulunun sekreteridir. Yönetim kurulunun her türlü yazışma ve haberleşme işlemlerini yürütür. ilgili evrak, defterleri ve tutanakları muhafaza eder.

  Madde 21 :

  Sayman yönetim kurulu ilk toplantısında üyelerin oy çokluğu ile seçilir.

  Görevleri aşağıdakilerdir:

  a-Derneğin her türlü hesap işlerini yürütür,

  çalışmalarını zamanında ilgili defter ve dosyalara işler.

  b-Defter dosya ve makbuzların işlenmesinden, saklanmasından sorumludur.

  c-Giderlerin usulüne uygun, makbuz ve faturalarda başkanın parafı olmasına, gelirlerin makbuz karşılığı olmasından sorumludur.

  d-Dernek adına gelir toplamakla görevli kişiler tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde derneğin banka hesabına yatırılır. Veya bankalar vasıtası ile gönderilir. Ancak tahsilin o yılın ocak ayında 657 sayılı devlet memurları kanununun 154.maddesi gereğince gösterge tablosunda yer alan rakamların aylık tutara çevrilmesi esas alınan ve genel bütçe kanunu ile tespit edilen maaş katsayısının bin rakamı ile çarpımı sonunda elde edilecek tutarı geçenler otuz günlük süreyi beklemeksizin derneğe göndermek ve dernek hesabına yatırmak zorundadır.

  e-Dernek parasını yönetim kurulu kararı ile milli bankalardan birinde muhafaza etmekle ve bankadan başkanla birlikte para çekmeğe yetkilidir. Derneğin bankadaki hesabından para çekmeye en az iki imzanın birlikte bulunması şarttır. Dernek saymanına avans verilmesi yönetim kurulu kararıyla olur. Ancak ilk oturumda bu avansın mahsubu yapılır.

  f-Dernek gelir makbuzlarını imzalar ve gelir-gider defterine işler.

  Danışma Kurulu

  Madde 22 :

  Derneğin kuruluşunda teşekkül eder, ve aşağıdaki isimlerden oluşur. ;

  .................... Danışma kurulu, üyelerinin davetiyle yeni üyeler alabilir.Danışma kurulu dernek yönetim kurulu ve komisyon, grub,çalışma kurulları gibi kurulu ve kurulacak organlardan gelen aylık veya istek üzerine hazırlanan faaliyet raporlarını onaylar, değişiklik önerilerini bildirir. Danışma kurulu , faaliyet raporlarını veya önerilerini incelemek üzere gerektiği zamanlarda veya yönetim kurulunun talebi ile toplanır. Danışma kurulu gerek gördüğü taktirde yönetim kurulu ve/veya diğer kurul üyelerini toplantılarına davet edebilir.Genel kurul dışındaki tüm kurul, organ veya üyeler Danışma Kurulunun rapor, izahat , bilgi taleplerini verilen süre içerisinde yerine getirmek, Danışma kurulunca talep edilen değişiklik (önerilerini) taleplerini yerine getirmek durumundadır.

  Denetleme Kurulu

  Madde 23 :

  Derneğin para ile ilgili çalışmalarını denetler. Genel kurul tarafından gizli oyla seçilen beş asil beş

  yedek üyeden oluşur. En az üç ayda bir toplanarak dernek hesaplarını denetler. Görevleri şunlardır:

  a-Derneğin hesapların diledikleri zaman veya en geç üç ayda bir incelemek ve sonuçlarını yönetim kuruluna bildirmek.

  b-Kesin hesap durumunu bir raporla genel kurula bildirmek.

  c-Genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırması gerektiğinde yönetim kuruluna başvurmak. Toplantı gerçekleşmezse 2908 sayılı yasanın 20. maddesi uyarınca mahalli sulh hukuk hakimliğine başvurmak.

  d-Denetleme kurulu görevini vaktinde gerekli itina ile yapmamalarından dolayı meydana gelecek zararlarda ilgililerle birlikte müştereken ve zincirleme sorumludur. Yolsuzluk yapanlar ve bunlara yardım edenler , göz yumanlar ortaya çıksa bile denetleme kurulu üyeleri ile bunlar arasında yine müşterek ve zincirleme sorumluluk olur.

  e-Denetleme en az iki üye tarafından yapılır. Üst üste iki aralıklı üç denetlemede bulunmayan üye istifa etmiş sayılır. Ancak bu durumun karar defterine yazılması gerekir.

  BÖLÜM IV

  Mali Hükümler, Çalışma Dönemi ve Bütçe

  Madde 24 :

  Derneğin çalışma dönemi 1 ( bir ) Ocak’ta başlar ve 31 (otuz bir) Aralık’ta biter. Yeni çalışma döneminden önce Yönetim kurulu tarafından tahmini bütçe hazırlanır. Bütçeye yıl içerisinde ek ödenekler konabilir, ve bütçe kalemleri arasında ödenek kaydırmaları yapılabilir.

  Derneğin gelirleri

  Madde 25 :

  a-Üyelerden alınan giriş ve üyelik aidatları.

  b-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

  c-Bağış ve yardımlar.

  d-Banka faizleri vb. gelirler.

  c-Dernekçe yapılan yayınlardan, düzenlenen piyango. Balo, eğlence, temsil, konser, yarışma ve festivallerden, konferans, sergi, etiket ve gezilerden elde edilen gelirler.

  f-Dinlenme yeri, kitaplık, lokal ve tesislerin işletmesinden elde edilen gelirler.

  g-Yardım toplamayla ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak toplanan yardım ve bağışlar.

  h-Devletin, İl Özel idarelerinin ve yerel yönetimlerin bütçe ve fonlarından aktaracağı yardımlar.

  i-Dernek amacını gerçekleştirmek için tüzüğün gerektirdiği her türlü çalışmalardan elde edilecek gelirler.

  Gelir ve Gider İşlemleri

  Madde 26 :

  Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler fatura harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklanma süresi , özel yasalarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla beş yıldır.

  Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgeleri Maliye Bakanlığınca bastırılır. Maliye Bakanlığı yazılı istemden sonraki otuz gün içinde alındı belgesini sağlamazsa dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine onaylatarak bağış ve ödenti kabul eder.

  Alındı belgesinde ödeme veya bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.

  Maliye Bakanlığından resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgesi kullanılmaz.

  Bağış ve ödenti toplayacak kişi ya da kişileri merkez yönetim kurulu ve şubeler için şube yönetim kurulu bir karar ile belirtir ve bu karar bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine onaylatılır.

  Dernek adına gazete, dergi ve diğer basılı eserler vererek bunlar karşılığında para ya da başkaca yardım toplamak yasaktır.

  Tutulması Zorunlu Defterler

  Madde 27 :

  Dernek aşağıdaki defterleri tutar.

  a- Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri ve derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır.

  b- Karar defteri : Yönetim Kurulunun kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

  c- Gelen-giden evrak defteri: Tüm evraklar tarih ve numara sırası ile bu deftere kaydolur. Gelen evrakların asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalarda saklanır.

  d- Gelir-gider defteri: Dernek adına alınan paralar, ile harcanan paranın verildiği yerler, açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

  e- Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri: Bütçe, kesin hesap ve bilanço bu deftere işlenir.

  f- Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir.

  g- Alındı belgesi kayıt defteri: alındı belgelerinin sıra ile kaydolduğu defterdir.

  Bu defterlerin noterden onaylı olması zorunludur.

  Yönetim kurulu, şube yönetim kurulu gerekli gördüğü defterleri tutabilir, dosyalar düzenleyebilir.

  Yönetim kurulları bu defterlerin gerektiği gibi tutulmasından sorumludur.

  Derneğin İktisadi İşletmesi

  Madde 28 :

  Yönetim kurulu kararı ile yasa ve yönetmeliklere göre iktisadi işletme kurabilir.

  Taşınmaz Mal Edinme

  Madde 29 :

  Dernek amaç ve çalışmaları için gerekli olan taşınmazları genel kurul kararı ile edinebilir. Satın alınan ve bağış ya da vasiyet yoluyla derneğe kalan taşınmaz mallar, dernek adına tapuya geçirilmesinden başlanarak üç ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilir.

  Sandık kurulması

  Madde 30 :

  Dernek yönetim kurulu kararı ile yasa ve yönetmeliklere göre sandık oluşturabilir.

  Lokal Açılması

  Madde 31 :

  Dernek yönetim kurulu kararı ile bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğinden izin alarak lokaller açabilir.

  Dernek Parasının saklanması ve Harcanması

  Madde 32 :

  Derneğin para ve para geçerliliğindeki evrakları, dernek ve şube merkezlerindeki kasa ya da kasa gibi yerlerde saklanır. Ancak buralarda saklanabilecek nakit tutarını merkez genel kurulu belirler. Bu miktarı aşan nakit para yönetim kurulunda kararlaştırılacak ve dernek adına açılan hesaplarda toplanır.

  Merkez genel kurulunca belirlenecek tutarı aşan her harcama veya bankadan para çekme işlemi için genel başkan veya genel saymanın ortak imzası gerekir. Belirlenen tutarı aşmayan her harcama yazman veya saymanın tek imzası ile yapılabilir. Bu kural şubeler içinde geçerlidir.

  BÖLÜM V

  DİĞER HÜKÜMLER

  Derneğin şubesi

  Madde 33 :

  Su ürünleri Merkez Birliği derneği Türkiye genelinde bütün il ve İlçelerde şube açabilir.

  şubenin Organları

  Madde 34 :

  Her şubede, genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulu veya denetçi bulunması zorunludur.

  şubelerin Tabii Olacağı Hükümler

  Madde 35 :

  şubeler hakkında 2908 sayılı yasa hükümleri uygulanır. Ancak;

  a- şube genel kurulunun toplantısına ait ilan, gazete ile yapılabileceği gibi mahalli imkan ve araçlardan yararlanmak suretiyle de yapılabilir.

  b- şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantılarından en az 15 gün önce bitirmek zorundadır. şube genel kuruluna merkez yönetim kurulunca bir üye gözlemci olarak gönderilir.

  Tüzük Değişikliği

  Madde 36 :

  Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi merkez genel kuruluna aittir. Görüşmelere başlanması için merkez genel kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk oranı uygulanır.Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılanların üçte ikisidir.

  Yabancı Dernek ve Kuruluşlarla İlişki

  Madde 37 :

  Derneğin yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşların üyelerini Türkiye'ye çağırması ya da yabancı kuruluşların çağrılarına uyarak üyelerini ve temsilcilerini yurt dışına göndermesi, Dış İşleri Bakanlığı ve ilgili bakanlıkların görüşleri alınarak içişleri Bakanlığınca verilecek izne bağlıdır.

  Komisyon ve Çalışma Kolları

  Madde 38 :

  Merkez yönetim kurulu derneğin amacına ulaşabilmesi için gerekli çalışmaları yapar. Bu bağlamda kurul, komisyon, çalışma kurulları gibi birimler oluşturur.

  Bildiri Yayınlanması

  Madde 39 :

  Dernek amaçları doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren her konuda yasalar çerçevesinde bildiri ve benzer yayınlar çıkarır, imza kampanyaları ve basın toplantıları düzenler.

  Fesih ve Tasviye

  Madde 40 :

  Dernek genel kurulunun her zaman derneğin feshine karar verme yetkisi vardır. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzük gereği genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinden en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğünün 9. maddesinin (d) şıkkına göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fesih ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Genel kurulca fesih kararı verilmesi halinde üç kişilik tasfiye kurulu bu iş için görevlendirilir. Fesih halinde derneğin her türlü mal varlığı ve parası ......................... Vakfına devredilir. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğime yazı ile bildirilir.

  Madde 41 :

  Bu tüzükte belirtilmemiş hususlar için 2908 sayılı Dernekler Kanununun ilgili madde hükümleri uygulanır.

  Madde 42 :

  İş bu Su ürünleri Merkez Birliği Derneği Tüzüğü 42 (kırkiki) maddeden ibaret olup kurucu üyeler olarak aşağıda adı ve imzaları bulunan bizler tarafından tanzim ve imzaa edilmiştir. Dernek adına tebligata yetkili kurucu üye;

  Adı Soyadı .  1-  2-  3-  4-  5-  6-  7-  Kurucu üyeler ve Kurucu Geçici Yönetim Kurulu
Hazırlanıyor...
X